[./erotman01pag.html]
[http://www.berlage-institute.nl]
SequenziaDesign, of kortweg SeqD, is een nieuwe ontwerp- en onderzoeksstudio, gevormd rond ontwerpactiviteiten van architect Jan Kapsenberg. Naamgeving. De naam SequenziaDesign is afgeleid van ‘sequentie’, dat opeenvolging betekent. SequenziaDesign ziet het ontwerpen dan ook als onlosmakelijk verbonden met reeksen van gebeurtenissen en omstandigheden, waarbij – uiteraard – het ontwerpen zelf ook als een reeks van gebeurtenissen op te vatten is. Dit ontwerpen is sterk onderzoeks-gerelateerd; in feite kan onderzoek zèlf als ontwerp gezien worden. Voor SeqD is ontwerp derhalve een proces van het aanbrengen van metamorfoses in èn tot een organisch geheel. Metamorfoses zijn immers als, laten we zeggen, sets van opeenvolgingen op te vatten. Waarmee tevens het tijdsaspect een rol speelt. In de ontwerpwijze van SeqD is de relatie ruimte-gedrag/handelen een dikwijls terugkerend thema. Vandaar dat er bij de architectuur vanuit het programma en onderzoek daarnaar gewerkt wordt om gewenste gebeurtenissen zo optimaal mogelijk te faciliteren. Hierbij worden begrippen als sfeer en (zelfs) gezelligheid zeker niet uit de weg gegaan. Theorievorming: Geen ruimten zonder gebeurtenissen... Een vrij centrale plaats in de theorievorming van SeqD neemt het onderzoek aan het Berlage-instituut in, genaamd Erotic Manoeuvres – Territories Of Desire van Jan Kapsenberg, waarbij onderzoek gedaan is naar de mechanismen van het ontmoeten. Onderzoek naar dit soort verschijnselen vormen een zeer belangrijke grondstof voor de activiteiten van SeqD. Bij dit ontmoeten zijn drie stadia afgeleid, die verwantschap vertonen met de drie aggregatietoestanden uit de chemie van gas, vloeistof en vaste stof, namelijk: Het Flaneren -- Losjes als gasmoleculen in een wijde ruimte vrijblijvend kijken en bekeken worden; De Jacht -- Het ‘er werk van gaan maken’; er achteraan gaan als vloestofmoleculen die elkaar volgen in een leidingvormige ruimte; er wordt een route afgelegd; De Intimiteit -- Indien de ‘Jacht’ succesvol geweest is volgt een stadium van ‘samen delen’; exploreren; dit als moleculen die zich met elkaar vebinden tot een ... vaste samenstelling, met een meer privaat karakter. Deze aan stadia gerelateerde ruimten of domeinen zou je dus Interactieve Aggregatietoestanden Domeinen© kunnen noemen; In het Engels Interaction State Of Aggregation Domains© oftewel ISOAD©. Ze bieden een aanknopingspunt bij het organiseren en relateren van ruimten onderling; een aanknopingspunt voor onderzoekende en prikkelende architectuur. Deze indeling kan een onderligger voor ‘dating’ vormen, maar evenzo goed voor een bedrijfsstructuur: Werkvloer - Carrièrejacht - Directie. Integrale Aanpak. Vandaar dat SequenziaDesign veel aandacht besteedt aan die factoren, die een rol spelen bij (inter-)menselijke processen. Factoren als: sfeer, routing, kleur, lichtval en daarmee het kijken en waarnemen aanmoedigen. Door het werken met deze factoren wordt tevens gezocht naar variatie. Variatie past ook weer heel goed in het denken in opeenvolgingen, immers in een verhaallijn of een partituur dient variatie op een thema deel van het bindmiddel uit te maken om überhaupt interesse te kunnen wekken. Daarom kiest SeqD voor een landschappelijke benadering, waardoor sfeer, routing, lichtval, etcetera breed/integraal ingezet kunnen worden en niet persé aan een dwingend gebouwstramien gebonden zijn. Groen speelt hierbij een belangrijke rol. Groen heeft een enorme impact op een omgeving die vooralsnog onderschat blijft in de architectuur- en stedenbouwpraktijk. Hierdoor kan er een organisch geheel ontstaan. SeqD maakt niet persé een stringent onderscheid tussen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur of grafische vormgeving. Cliché of niet, SeqD hanteert het uitgangspunt dat ook in het ‘ontwerpleven’ alles met alles samenhangt. Zodoende kan SequenziaDesign ook een grafische- of een fotografische opdracht verzorgen. Met name in de fotografie besteedt SeqD veel aandacht aan de wijze hoe ruimten gebruikt worden. Het accent ligt hier niet zozeer in studiomatige architectuurfotografie waarbij geen levend wezen waar te nemen valt, maar veeleer op een reportagematige benadering met mensen. Concluderend: SequenziaDesign ziet het als uitdaging, het ontwerpen breed op te vatten waarbij samenwerking met andere disciplines (bijv. Media) en wensen vanuit het veld een belangrijke rol kunnen spelen. Dit geldt evenzeer voor het aangaan van samenwerking met andere ontwerpers, zoals bijvoorbeeld landschapsarchitecten.
[./homepag.html]
Jan C. Kapsenberg Architect
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./contactpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./linkspag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]